Beperkte voorraden! Bestel je Feng Shui Armband voordat Ze Uitverkocht Zijn!

Wettelijke Vermeldingen

OVERZICHT

—-


ARTIKEL 1 – PRESENTATIE VAN DE SITE

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website https://magisch-universum.nl/ aan de gebruikers meegedeeld:

Schepper, eigenaar en directeur: Magisch Universum LLC
Adres: 4739 Infinity Avenue, Pomona, KS 66076, USA

Gastheer: Planet Hoster Inc
Adres: 4416 Louis-B.-Mayer Laval, Quebec H7P 0G1, Canada


ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

Het gebruik van de website https://magisch-universum.nl/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site https://magisch-universum.nl/ wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Magisch Universum LLC kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Magisch Universum LLC trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website https://magisch-universum.nl/ wordt regelmatig bijgewerkt door Magisch Universum LLC. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij worden niettemin opgelegd aan de gebruiker, die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.


ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Het doel van de website https://magisch-universum.nl/ is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Magisch Universum LLC streeft ernaar om op de site https://magisch-universum.nl/ zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://magisch-universum.nl/ wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://magisch-universum.nl/ niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.


ARTIKEL 4 – CONTRACTUELE BEPERKINGEN VAN TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.


ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN INBREUK

Magisch Universum LLC is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Magisch Universum LLC.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.


ARTIKEL 6 – BEPERKINGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Magisch Universum LLC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site https://magisch-universum.nl/, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Magisch Universum LLC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://magisch-universum.nl/.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Magisch Universum LLC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Indien nodig behoudt Magisch Universum zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen, met name in geval van berichten met een racistisch, kwetsend, lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto…).


ARTIKEL 7 – BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de https://magisch-universum.nl/ website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de https://magisch-universum.nl/ website, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet protocol (IP) adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Magisch Universum LLC alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden door de site https://magisch-universum.nl/. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij ze invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site https://magisch-universum.nl/ meegedeeld of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen hem betreffende persoonsgegevens, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://magisch-universum.nl/ wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van Magisch Universum LLC en haar rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://magisch-universum.nl/.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.


ARTIKEL 8 – HYPERLINKS EN COOKIES

De site https://magisch-universum.nl/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die zijn opgezet met toestemming van Magisch Universum LLC. Magisch Universum LLC heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor dit feit.

Het surfen op de site https://magisch-universum.nl/ kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site.

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Vink tenslotte het vakje uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. In de “Privacy” sectie, klik op “Inhoud Instellingen”. In de rubriek “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte “Privacy” op voorkeuren, waar u cookies kunt blokkeren.


ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de https://magisch-universum.nl/ website is onderworpen aan het Amerikaanse recht. Exclusieve bevoegdheid wordt verleend aan de bevoegde rechtbanken van de Verenigde Staten.


ARTIKEL 10 – DE BELANGRIJKSTE BETROKKEN WETTEN

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheid.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.


ARTIKEL 11 – GLOSSARIUM

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Deze site maakt geen deel uit van Facebook™, Instagram™ of Youtube™. Bovendien wordt deze website op geen enkele manier ondersteund door Facebook™, noch door Instagram™ of Youtube™. FACEBOOK™, INSTAGRAM™ en YOUTUBE™ zijn geregistreerde handelsmerken van META en YOUTUBE, Inc.

Elke reproductie, verspreiding of gedeeltelijke of volledige wijziging van deze website en de documenten die deze aanbiedt, is ten strengste verboden. Deze website en de inhoud ervan worden wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten en auteursrechtelijke beschermingswetten. De auteur behoudt zich het recht voor om een procedure te starten en schadevergoeding te eisen als deze voorwaarden niet worden nageleefd.

Copyright 2023 – Alle rechten voorbehouden.

contact@magisch-universum.nl

Veilig Betalen | Contact Opnemen Met Ons | Privacybeleid | Algemene Verkoopvoorwaarden | Wettelijke Vermeldingen

De resultaten kunnen per persoon verschillen en worden niet gegarandeerd.